Zrealizované projekty

PODPORA KVALITY A MOBILITY V SYSTÉME PROFESNÉHO VZDELÁVANIA PRACOVNÉHO TRHU (2010-2012)
CVNO participovalo v mobilitnom projekt, ktorý bol zameraný na porovnávanie systémov vzdelávania a hľadanie inovácií a príkladov dobrej praxe profesnom vzdelávaní. Projekt bol realizovaný v partnerstve troch inštitúcií: CVNO (Slovensko), Ente Quality For (Taliansko), FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA REGIÓN DE MURCIA (Španielsko). Projekt bol financovaný z programu Leonardo da Vinci - Partnerstvá a realizoval sa od augusta 2010 do júla 2012. Počas realizácie projektu sa experti CVNO zúčastnili 12 mobitlít do partnerských inštitúcií.

 

VIP - NEFORMÁLNE UČENIE V PROJEKTOCH EU  (2010-2012)
Partneri v európskych projektoch už len samotným zainteresovaním v takejto spolupráci neustále nadobúdajú nové a rozvíjajú existujúce schopnosti. Projekt VIP – Validácia neformálneho učenia v projektoch a partnerstvách Grundtvig sa zameriaval na vytvorenie špecifickej široko využiteľnej vyhodnocovacej metódy, na mieru vytvorený referenčný systém pre evaluáciu učenia v európskych partnerstvách a internetový software, ktorý umožňuje interné a externé vyhodnotenie účastníkov v programoch Grundtvig s ohľadom na rozvoj kompetencií v európskych partnerstvách. Na projekte spolupracovali organizácie z piatich krajín EU. Projekt bol spolufinancovaný Programom celoživotného vzdelávania. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke projektu www.vip-eu.org. 

   

VZDELÁVANIE PRE ROZVOJ (2010-2012)
Celkovým cieľ projektu bola „Zvýšená profesionalizácia a udržateľnosť CVNO a jeho ľudských zdrojov, za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti poskytovaných služieb“. Projekt mal 2 špecifické ciele: Podpora rozvoja ľudských zdrojov CVNO a Vypracovanie analýz a stratégií zameraných na zlepšenie kvality a efektívnosti poskytovaných služieb. Aktivitami projektu boli vzdelávanie a analýzy a stratégie. Vzdelávacie témy: Efektívny marketing, Analýzy a HRM, Monitoring a hodnotenie využívania pomoci z verejných zdrojov SR a EÚ; Riadenie projektov; Riadenie, stratégia, firemná kultúra; Finančný manažment a analýzy; Komunikačné zručnosti; Zriadenie školiacej miestnosti; MS Projekt; MS Office; Anglický jazyk. Cieľovou skupinou projektu boli pracovníci, lektori a správna rada CVNO. Projekt prebiehal od augusta 2010 do apríla 2012. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Viac informácií a výstupov tu.

                

SYROVÝ KLASTER JUH (2010-2011)
CVNO spolupracovalo s mestom Niš na juhu Srbska a poskytovalo technickú asistenciu v tvorbe Syrového klastra Juh. Klaster združoval výrobcov mliečnych produktov z troch regiónov:  Niš, Pirot a Jablanica. CVNO v rámci svojich služieb konzultačne pomáhalo pri založení klastra a prostredníctvom vzdelávacích aktivít budovalo kapacity budúcich členov klastra.

 

                         

NÁVRAT NA TRH PRÁCE (2010-2011)
Cieľom projektu bolo zvýšenie možností prístupu na trh práce pre nezamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce.
Špecifické ciele projektu boli „Rozšírená ponuka vzdelávania pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ a „Zlepšená ponuka odbornej praxe a poradenstva pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“.
Projekt mal jednu rámcovú aktivitu „Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby z marginalizovaných rómskych komunít“. Podaktivity projektu boli „Vzdelávanie a virtuálny inkubátor“ zamerané na témy Motivačný tréning, IKT – Základy práce s PC, Poradenstvo - vstup na trh práce, Komunikačný tréning a „Odborná prax“.
Cieľové skupiny: Skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené - občania nad 45 rokov a občania ktorí boli prepustení z organizačných dôvodov a pracovali u jedného zamestnávateľa 5 rokov a viac a sú v evidencii špecializovanej štátnej správy (úrady práce) v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji . Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu, Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

 

                                                     

MAMIČKY PO MATERSKEJ (2010-2011)
Cieľom projektu bola zvýšená dostupnosť vzdelávania a poradenstva zameraného na podporu zosúladenia rodinného a pracovného prostredia. Špecifické ciele projektu boli „Zlepšená dostupnosť poradenských a informačných služieb, tútorstvo (prostredníctvom femkubátora)“ a „Zvýšená ponuka vzdelávania a prípravy pre trh práce osôb s rodinnými povinnosťami“. Projekt mal jednu rámcovú aktivitu „Podpora uľahčenia vstupu na trh práce pre osoby s rodinnými povinnosťami“.
Podaktivity projektu boli„Vzdelávanie“, zamerané na témy ECDL - Štart, Kurz anglického jazyka, Príprava na trh práce, Komunikačné a prezentačné zručnosti, a „Virtuálny femkubátor“. Cieľové skupiny: Osoby s rodinnými povinnosťami - ženy s rodinnými povinnosťami, ženy po materskej dovolenke, ženy starajúce sa o staršie závislé osoby, ktoré sú v evidencii špecializovanej štátnej správy (úrady práce) v Banskobystrickom kraji. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

 

 

EKONOMIKA A MANAŽMENT NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ (2009-2011)
V nadväznosti na úspech vzdelávacieho programu „Ekonomika a manažment mimovládnych organizácií“ , ktorý CVNO realizovalo na Slovensku v rokoch 1998-2003 sa tento program začal realizovať aj v Srbsku ako pilotný projekt. Projekt zrealizovalo CVNO v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitou v Niš (Srbsko) a LDA (Srbsko). Je to na Balkáne jedinečný projekt, ktorý priniesol pre manažérov mimovládnych organizácií možnosti získať kvalitné a komplexné vzdelávanie. Projekt sa realizoval do júna 2011 a bol financovaný z rozpočtu Slovenskej rozvojovej pomoci (SLOVAKAID).

 

TTRAIN SME (2008-2010)
CVNO bolo partnerom v medzinárodnom projekte, ktorý vytvoril interaktívne nástroje pre identifikovanie vzdelávacích potrieb stredných a malých podnikov. Výstupom tohto projektu je celá rada nástrojov, prostredníctvom ktorých podnikatelia dokážu presne posúdiť koho je potrebné vzdelávať a v akých oblastiach.
Projekt bol spustený v decembri 2008 a ukončil sa v novembri 2010. Koordinovala ho Gazi University (Turecko) a podieľajú sa na ňom partnerské inštitúcie z Lotyšska, Rakúska, Slovenska a Talianska. Viac informácií je vám k dispozícii na stránke www.ttrainsme.net. 

 

 

NA CESTE K EURÓPSKYM PROJEKTOM (2009)
Cieľom projektu bolo zlepšiť pripravenosť mimovládnych neziskových organizácií (MVO) na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ a zvýšiť informovanosť zástupcov Sociálnej implementačnej agentúry (SIA) o možnostiach a potrebách MVO na Slovensku. Projekt má 2 hlavné aktivity. Prvou aktivitu je vzdelávanie a poradenstvo pre MVO v oblasti projektového riadenia, s dôrazom na e-learning. Druhou aktivitou sú stretnutia zástupcov MVO a SIA k pripravovanej výzve zameranej na posilnenie inštitucionálnej kapacity neziskových organizácií na Slovensku.
Výstupmi projektu bude 8 nových e-learningových kurzov doplnených videotrénigami, virtuálna projektová poradňa a „na mieru šitá“ výzva vyhlásená SIA. Projekt prebieha od januára do augusta 2009. Je spolufinancovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation).
 

 

                                         

KEYLINKS - COMMON PLATFORM FOR EU FUNDED PROJECTS (2007-2009)
CNVO počas dvoch rokov koordinukoordinovalo medzinárodný tím expertov, ktorí pracujú na štandardizovaní vzdelávania manažérov projektov financovaných z fondov EÚ. Zrealizovali sme celoeurópsky prieskum s cieľom identifikácie kľúčových kompetencií manažérov projektov EÚ. Po zhodnotení jeho výsledkov sme vypracovali kompetenčný profil manažéra projektov EÚ ako aj odporúčané osnovy pre vzdelávacie inštitúcie.
Projekt sme začali realizovať v decembri 2007 a ukončil sa v novembri 2009. Participujú v ňom inštitúcie z Belgicka, Bulharska, Fínska, Litvy a Rakúska. Projekt bol spolufinancovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu celoživotného vzdelávania - GRUNDTVIG.
Viac informácií o projekte a možnosti zapojenia sa do našich aktivít nájdete na stránke www.keylinks.eu

 

BUDOVANIE KAPACÍT V POHRANIČNOM REGIÓNE SLOVENSKO – UKRAJINA (2008-2009)
CVNO realizuje projekt zameraný na budovanie kapacít samospráv a mimovládnych organizácií v pohraničnom regióne Slovensko - Ukrajina. V projekte sa zúčastňuje 10 samospráv a 10 mimovládnych organizácií z obidvoch krajín. V rámci nášho projektu majú účastníci možnosť plánovať spoločné európske projekty a využívať pri tom konzultačné služby expertov CVNO. Účastníkom takisto umožňujeme realizáciu vzájomných pracovných pobytov v partnerskej krajine.
Aktivity potrvajú od apríla 2009 do novembra 2009. Na tomto projekte CVNO spolupracuje s RVC Košice. Projekt je spolufinancovaný Nórskym finančným mechanizmom prostredníctvom Nadácie pre podporu občianskych aktivít (NPOA).

 

 

PROJEKTOVÁ ŠKOLA EURÓPSKEJ ÚNIE – e-learning (2006-2007)
Centrum vzdelávania neziskových organizácií v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) pripravili 3-semestrálne dištančné štúdium „Projektová škola Európskej únie“. Koncom roka 2006 sme ukončili prípravu pilotnej verzie tohto kurzu a v roku 2007 začali prebiehať testovacie kurzy. V súčasnosti majú naši klienti k dispozícii akreditované e-learningové štúdium v trojsemestrálnej verzii ako aj vo forme kratších modulov.

 


PROJECT SCHOOL OF EU FOR SERBIA (2006-2007)
Od novembra 2006 do októbra 2007 CVNO zrealizovalo projekt „Project School of EU for Serbia“ v Srbsku. Aktivity boli zamerané na budovanie kapacít regiónu Niš (juhovýchodné Srbsko). V rámci tohto projektu CVNO vyškolilo 30 projektových manažérov a 10 konzultantov z inštitúcií miestnej samosprávy a lokálnych mimovládnych organizácií v oblasti tvorby a riadenia európskych projektov. „Projektovú školu EÚ“ CVNO úspešne realizovalo najskôr na území Slovenska v roku 2001 a v prípade Srbska teda išlo o aplikáciu domácich skúseností na lokálne podmienky v zahraničí. Hlavnými realizátormi projektu boli CVNO a Centrum pre ľudské práva Niš.
Tento projekt sa uskutočnil v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky - Slovak Aid a s využitím prostriedkov Bratislava - Belgrade Fund (fond administrovaný NPOA).


EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT TRAINING (2005-2007)
Od novembra 2005 do októbra 2007 bolo CVNO partnerom medzinárodného projektu koordinovaného spoločnosťou TIMAN. Cieľom tohto projektu bolo priniesť nový, komplexný pohľad na projektový manažment v kontexte projektov financovaných z fondov EÚ. Výsledkom medzinárodného projektu bolo vytvorenie rozsiahleho tréningu pre manažérov, ktorý je zameraný na zlepšenie ich vedomostí a schopností v oblasti tvorby a riadenia projektov financovaných z prostriedkov EÚ.
Tento projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Leonardo da Vinci a podieľalo sa na ňom 7 krajín Európskej únie. (2006-2007)


PROJEKTY PRE REGIÓNY (2005-2006)
CVNO úspešne zrealizovalo projekt v rámci štrukturálnych fondov, Sektorový operačný program Ľudské zdroje (SOP ĽZ 2004/3.2/01/053). Cieľom tohto projektu bolo zvýšenie využívania štrukturálnych fondov EÚ v zaostalých regiónoch, a to posilnením inštitucionálnej kapacity, zručností a partnerstiev v regiónoch a prípravou kvalitných projektov pre čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Od januára 2005 do februára 2006 sa na vzdelávacích aktivitách CVNO zúčastnilo približne 350 manažérov zo samospráv z piatich VÚC. V rámci konzultačných služieb experti CVNO pripravili spolu s účastníkmi 45 projektov pre štrukturálne fondy EÚ.


COMMUNICATION IN INTERNATIONAL PROJECTS (2004-2006)
V rokoch 2004-2006 CVNO koordinovalo projekt zameraný na špecializované jazykové vzdelávanie manažérov medzinárodných projektov EÚ. V snahe vytvoriť špecifický vzdelávací kurz na štúdium angličtiny a nemčiny pre potreby projektových manažérov európskych projektov CVNO viedlo partnerské inštitúcie zo siedmych európskych krajín - Belgicko, Dánsko, Island, Nemecko, Poľsko a Veľká Británia. V súčasnosti tento kurz CVNO pravidelne ponúka a realizuje.


IMPROVEMENT OF INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT COMPETENCES (2004-2005)
V rámci európskeho programu Leonardo da Vinci CVNO nadviazalo v roku 2004 spoluprácu s inštitúciami z Fínska a Litvy, za účelom prípravy spoločných mobilitných projektov. Mobilitný projekt s názvom „Improvement of international project management competences“ bol úspešne schválený, a v rámci neho sa v roku 2005 uskutočnili stáže expertov CVNO v partnerských inštitúciách v hore uvedených krajinách. Tieto stáže boli zamerané na porovnávanie metodológie vzdelávania manažérov európskych projektov, rôznych metodík a postupov využívaných v jednotlivých krajinách. Výstupmi projektu bolo vypracovanie SWOT analýz vzdelávacích potrieb a identifikovanie „best practice“ pre vzdelávanie manažérov projektov financovaných EÚ. Tento projekt bol prvým krokom na ceste k tvorbe komplexných vzdelávacích štandardov, na ktorý CVNO neskôr nadviazalo v projekte KEYLINKS.


BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM „EKONOMIKA A MANAŽMENT MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ (2004)
V nadväznosti na úspech vzdelávacieho programu „Ekonomika a manažment mimovládnych organizácií“ začalo CVNO v roku 2004 pripravovať študijné materiály potrebné pre transformáciu tohto programu do formy bakalárskeho štúdia, ktoré organizácia plánovala poskytovať samostatne. V dôsledku nepriaznivých legislatívnych zmien v oblasti vzdelávania však bolo CVNO nútené od tohto pôvodného zámeru upustiť. Všetky vypracované podklady, sylaby a učebné materiály preto CVNO odovzdalo Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ktorou potom spolupracovalo na ich začlenení do študijných programov tejto inštitúcie /denné aj externé štúdium/. V súčasnosti na ich základe poskytuje Ekonomická fakulta UMB špecializované bakalárske, magisterské a inžinierske študijné programy.
Tento projekt bol financovaný Vzdelávacou nadáciou Jána Husa.


VZDELÁVANIE MIESTNYCH SAMOSPRÁV SO ZAMERANÍM NA NEZISKOVÝ SEKTOR (2000-2001)
V rokoch 2000 - 2001 CVNO zrealizovalo cyklus intenzívnych prednáškových blokov, ktoré umožnili pracovníkom samospráv získať základné vedomosti a zručnosti zamerané na efektívne formy spolupráce s miestnym neziskovým sektorom, tvorbu projektov, ale aj finančný manažment a marketing MVO. Na našich vzdelávacích aktivitách sa zúčastnilo 75 vedúcich pracovníkov samospráv zo všetkých krajov. Projekt bol realizovaný v úzkej spolupráci s Regionálnymi vzdelávacími centrami (RVC) z celého Slovenska.


EKONOMIKA A MANAŽMENT MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ (1998-2003)
Počas piatich za sebou nasledujúcich rokov CVNO poskytovalo neziskovým organizáciám komplexné vzdelávanie v jedinečnej forme. Išlo o trojsemestrálne dištančné štúdium pre stredný a vrcholový manažment MVO, ktoré sa skladalo zo štyroch študijných blokov pokrývajúcich všetky základné oblasti úspešného riadenia neziskovej organizácie. Štúdium bolo zamerané na ekonomické aspekty riadenia organizácie., ladné Myšlienka vzniku tohto projektu vychádzala zo skutočnosti, že dovtedajšie vzdelávacie aktivity nemali žiadnu širšiu koncepciu a prebiehali len nepravidelne, formou príležitostných kurzov. Ukázalo sa, že pri takomto vzdelávaní nebola vždy zaručená kvalita prednášajúcich, výukových materiálov ani metodológie. Vzdelávací program CVNO bol preto unikátny a tešil sa popularite v profesionálnych kruhoch. Na základe tohto úspechu sa experti CVNO v roku 2004 rozhodli realizovať predmetné vzdelávanie vo forme bakalárskeho štúdia. základné oblasti nutné pre úspešné riadenie neziskovej organizácie. Trojsemestrálne štúdium pre manažérov MVO bolo zamerané na ekonomické aspekty riadenia organizácie.