Zamestnávanie 50 plus na regionálnej úrovni

Logo OP EVS a EU ESF

Názov projektu: Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni

Prijímateľ: Centrum vzdelávania neziskových organizácií

Partner: Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA SK) 

Neformálni regionálni partneri:

MAS Hontiansko – Dobronivské partnerstvo

MAS Hontiansko – Novohradské partnerstvo

MAS MALOHONT

 

Miesto realizácie: Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj

Výška NFP: 375 500,00 EUR

 

Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 - Tvorba lepšej verejnej politiky - Menej rozvinutý región SR

Kód ŽoNFP: NFP314010K016

Číslo zmluvy: Z314011K016

 

Výstupy projektu zamestnávanie 50 plus na regionálnej úrovni 

 

Stručný opis projektu:

Centrum vzdelávania neziskových organizácií vzniklo v septembri 1998. Jeho poslaním je pomáhať pri hľadaní efektívnych riešení v oblasti rozvoja inštitúcií a regiónov. Dlhodobo pracuje s cieľovou skupinou 50+. Od svojho vzniku realizovala desiatky úspešných projektov na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Účelom projektu sú Zlepšené verejné politiky v oblasti zamestnávania 50+ na regionálnej úrovni. Projekt má 2 špecifické ciele:

1. Koncepcia zamestnávania 50+ na regionálnej úrovni tvorená a akceptovaná kľúčovými aktérmi;

2. Posilnené regionálne partnerstvo pri nastavení podmienok pre zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 1 hlavnej aktivity Procesy, systémy a politiky v oblasti zamestnávania 50+ v regióne.

Má 3 podaktivity:

1.1 Analýza východiskového stavu zamestnávanie 50+ v regióne,

1.2 Hodnotenie súčasného stavu,

1.3 Tvorba stratégie zamestnávania 50+ na lokálnej úrovni.

 

Hlavnú aktivitu bude CVNO realizovať v spolupráci s partnerom OZ Vidiecky parlament na Slovensku. Projekt má 3 neformálnych regionálnych partnerov.

Projekt je plánovaný na 19 mesiacov.

Projekt reaguje na viaceré identifikované problémy - na regionálnej úrovni absentuje koncepcia zamestnávania 50+, chýba partnerský prístup pri hľadaní riešení, do tvorby koncepčných materiálov nie sú zapájané cieľové skupiny, nepoužíva sa vhodná forma vzdelávania pre 50+, cieľová skupina 50+ si často pri hľadaní či zmene zamestnania nedôveruje, pri hľadaní riešení často absentujú príklady dobrej praxe.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu