SASSI projekt

Tento medzinárodný projekt je podporený prostredníctvom programu Európskej únie - Erasmus+.

Erasmus 1

Zdôvodnenie

Starnutie populácie a pracovnej sily Európskej únie predstavuje veľkú výzvu pre spoločnosti a ekonomiky, ktoré vyžadujú príslušné zmeny na trhu práce, spoločenských štruktúr a systémov sociálneho zabezpečenia.


 V stratégii Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, bola jednoznačne uznaná potreba plného využitia pracovného potenciálu. Zvýšenie miery zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 - 64 rokov zo súčasných 69 % na minimálne 75 % je jedným z hlavných cieľov pre nasledujúce roky, okrem iného prostredníctvom väčšieho zapojenia žien, starších pracovníkov a migrantov do pracovnej sily.

 

Avšak, európske krajiny sú stále ďaleko od dosiahnutia tohto výsledku. Podľa prieskumu pracovnej sily EÚ (EU LFS), v roku 2014 zostala miera zamestnanosti v 28 krajinách EÚ u osôb vo veku 15 až 64 rokov na 64,9 %.

 

Ciele

Systém SASSI zabezpečí, aby poskytovatelia ďalšieho odborného rozvoja (ĎOR) a podniky mali k dispozícii kvalitné doporučené postupy, praktické nástroje a ponuky tréningov a koučingu, eventuálne vedúce k inštitucionálnym, vekovo citlivým prístupom, aby adekvátne zapojili starších zamestnancov v ĎOR.
Zámerom je vypracovať vekovo citlivý prístup, ktorý lepšie odráža vzorce učenia starnúcich pracovníkov/uchádzačov o zamestnanie a ktorý môže:
 • Pomáhať zrelým zamestnancom viac sa zapájať do kurzov v rámci ĎOR a maximalizovať tak svoje možnosti na udržanie svojej práce
 
 • Podporiť 50+ uchádzačov o zamestnanie vo zvyšovaní ich zamestnateľnosti
 

 

 

Aktivity a výstupy

Hlavné aktivity projektu SASSI medzi septembrom 2015 a augustom 2017 sú:

 • Preskúmať súčasný stav v oblasti vekovo citlivého vzdelávania, konkrétne úroveň informovanosti, príklady dobrej praxe a súčasné skúsenosti
 • Vytvorenie SASSI virtuálneho centra, inovatívnej viacjazyčnej platformy o vekovo citlivom vzdelávaní, kde sa starší študenti, tréneri, poskytovatelia ďalšieho vzdelávania a ĎOR a HR manažéri môžu „stretnúť“ a ťažiť z mnohých rôznych online funkcií.
 • Vytvorenie a pilotné odskúšanie SASSI metodológie, vekovo citlivého vzdelávacieho prístupu, ktorý lepšie reflektuje učebné vzorce starnúcich pracovníkov/uchádzačov o zamestnanie
 • Vyprodukovanie SASSI toolboxu, ktorý obsahuje všetky informácie ako aplikovať SASSI metodológiu.
 • Vytvorenie certifikačného systému pre poskytovaťelov OVP a ĎOR, ktorí chcú priniesť SASSI metodológiu na svoje pracovisko
 • Navrhnutie široko inzerovanejznámky SASSI, ktorej cieľom je oceniť a odmeniť úsilie zo strany podnikov v posilňovaní 50+ zamestnancov cez aplikáciu SASSI metodológie do systému profesijného rozvoja
 • Odštartovanie Európskej ceny pre vekovo-citlivé vzdelávanie a prípravu

 

Cieľové skupiny

 • Poskytovatelia OVP a ĎOR
 • HR manažéri a nadriadení

 

Koncoví užívatelia

Pracovníci vo veku 50+, uchádzači o zamestnanie a /alebo tí, čo chcú rozvíjať kariéru tretieho veku

 

SASSI komunita

Ak sa chcete pridať do virtuálneho centra SASSI, zaregistrujte sa online na http://mahara.vita-eu.org/register.php (Silver SAge Initiative).

 

Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s: