Naše poslanie

CVNO je vzdelávacia a konzultačná inštitúcia. Pôsobíme ako nezávislá, mimovládna nezisková organizácia.
Poslaním združenia je pomáhať pri hľadaní efektívnych riešení v oblasti rozvoja inštitúcií a regiónov.
Svoje poslanie napĺňa prostredníctvom aktivít:
a)    inovácia, príprava a realizácii ekonomického a manažérskeho vzdelávania,
b)    spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi pri hľadaní nových foriem vzdelávania, výmene lektorov a príprave nových vzdelávacích projektov,
c)    vývoj a vydávanie študijných a iných podporných materiálov pre potreby vzdelávacích a výskumných projektov,
d)    poskytovanie poradenskej, konzultačnej a expertíznej činnosti a monitoringu pre manažérov rozvojových programov a projektov,
e)    príprava a zabezpečenie vzdelávacích kurzov,
f)     analýzy, stratégie a expertízy pre rozvojové projekty a programy.