Medzinárodné zrealizované projekty

PODPORA KVALITY A MOBILITY V SYSTÉME PROFESNÉHO VZDELÁVANIA PRACOVNÉHO TRHU (2010-2012)
CVNO participovalo v mobilitnom projekt, ktorý bol zameraný na porovnávanie systémov vzdelávania a hľadanie inovácií a príkladov dobrej praxe profesnom vzdelávaní. Projekt bol realizovaný v partnerstve troch inštitúcií: CVNO (Slovensko), Ente Quality For (Taliansko), FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA REGIÓN DE MURCIA (Španielsko). Projekt bol financovaný z programu Leonardo da Vinci - Partnerstvá a realizoval sa od augusta 2010 do júla 2012. Počas realizácie projektu sa experti CVNO zúčastnili 12 mobitlít do partnerských inštitúcií.

 

VIP - NEFORMÁLNE UČENIE V PROJEKTOCH EU  (2010-2012)
Partneri v európskych projektoch už len samotným zainteresovaním v takejto spolupráci neustále nadobúdajú nové a rozvíjajú existujúce schopnosti. Projekt VIP – Validácia neformálneho učenia v projektoch a partnerstvách Grundtvig sa zameriaval na vytvorenie špecifickej široko využiteľnej vyhodnocovacej metódy, na mieru vytvorený referenčný systém pre evaluáciu učenia v európskych partnerstvách a internetový software, ktorý umožňuje interné a externé vyhodnotenie účastníkov v programoch Grundtvig s ohľadom na rozvoj kompetencií v európskych partnerstvách. Na projekte spolupracovali organizácie z piatich krajín EU. Projekt bol spolufinancovaný Programom celoživotného vzdelávania. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke projektu www.vip-eu.org.

                

SYROVÝ KLASTER JUH (2010-2011)
CVNO spolupracovalo s mestom Niš na juhu Srbska a poskytovalo technickú asistenciu v tvorbe Syrového klastra Juh. Klaster združoval výrobcov mliečnych produktov z troch regiónov:  Niš, Pirot a Jablanica. CVNO v rámci svojich služieb konzultačne pomáhalo pri založení klastra a prostredníctvom vzdelávacích aktivít budovalo kapacity budúcich členov klastra.

 

EKONOMIKA A MANAŽMENT NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ (2009-2011)
V nadväznosti na úspech vzdelávacieho programu „Ekonomika a manažment mimovládnych organizácií“ , ktorý CVNO realizovalo na Slovensku v rokoch 1998-2003 sa tento program začal realizovať aj v Srbsku ako pilotný projekt. Projekt zrealizovalo CVNO v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitou v Niš (Srbsko) a LDA (Srbsko). Je to na Balkáne jedinečný projekt, ktorý priniesol pre manažérov mimovládnych organizácií možnosti získať kvalitné a komplexné vzdelávanie. Projekt sa realizoval do júna 2011 a bol financovaný z rozpočtu Slovenskej rozvojovej pomoci (SLOVAKAID).

 

TTRAIN SME (2008-2010)
CVNO bolo partnerom v medzinárodnom projekte, ktorý vytvoril interaktívne nástroje pre identifikovanie vzdelávacích potrieb stredných a malých podnikov. Výstupom tohto projektu je celá rada nástrojov, prostredníctvom ktorých podnikatelia dokážu presne posúdiť koho je potrebné vzdelávať a v akých oblastiach.
Projekt bol spustený v decembri 2008 a ukončil sa v novembri 2010. Koordinovala ho Gazi University (Turecko) a podieľajú sa na ňom partnerské inštitúcie z Lotyšska, Rakúska, Slovenska a Talianska. Viac informácií je vám k dispozícii na stránke www.ttrainsme.net. 

 

                                         

KEYLINKS - COMMON PLATFORM FOR EU FUNDED PROJECTS (2007-2009)
CNVO počas dvoch rokov koordinukoordinovalo medzinárodný tím expertov, ktorí pracujú na štandardizovaní vzdelávania manažérov projektov financovaných z fondov EÚ. Zrealizovali sme celoeurópsky prieskum s cieľom identifikácie kľúčových kompetencií manažérov projektov EÚ. Po zhodnotení jeho výsledkov sme vypracovali kompetenčný profil manažéra projektov EÚ ako aj odporúčané osnovy pre vzdelávacie inštitúcie.
Projekt sme začali realizovať v decembri 2007 a ukončil sa v novembri 2009. Participujú v ňom inštitúcie z Belgicka, Bulharska, Fínska, Litvy a Rakúska. Projekt bol spolufinancovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu celoživotného vzdelávania - GRUNDTVIG.
Viac informácií o projekte a možnosti zapojenia sa do našich aktivít nájdete na stránke www.keylinks.eu

 

BUDOVANIE KAPACÍT V POHRANIČNOM REGIÓNE SLOVENSKO – UKRAJINA (2008-2009)
CVNO realizuje projekt zameraný na budovanie kapacít samospráv a mimovládnych organizácií v pohraničnom regióne Slovensko - Ukrajina. V projekte sa zúčastňuje 10 samospráv a 10 mimovládnych organizácií z obidvoch krajín. V rámci nášho projektu majú účastníci možnosť plánovať spoločné európske projekty a využívať pri tom konzultačné služby expertov CVNO. Účastníkom takisto umožňujeme realizáciu vzájomných pracovných pobytov v partnerskej krajine.
Aktivity potrvajú od apríla 2009 do novembra 2009. Na tomto projekte CVNO spolupracuje s RVC Košice. Projekt je spolufinancovaný Nórskym finančným mechanizmom prostredníctvom Nadácie pre podporu občianskych aktivít (NPOA).

 


PROJECT SCHOOL OF EU FOR SERBIA (2006-2007)
Od novembra 2006 do októbra 2007 CVNO zrealizovalo projekt „Project School of EU for Serbia“ v Srbsku. Aktivity boli zamerané na budovanie kapacít regiónu Niš (juhovýchodné Srbsko). V rámci tohto projektu CVNO vyškolilo 30 projektových manažérov a 10 konzultantov z inštitúcií miestnej samosprávy a lokálnych mimovládnych organizácií v oblasti tvorby a riadenia európskych projektov. „Projektovú školu EÚ“ CVNO úspešne realizovalo najskôr na území Slovenska v roku 2001 a v prípade Srbska teda išlo o aplikáciu domácich skúseností na lokálne podmienky v zahraničí. Hlavnými realizátormi projektu boli CVNO a Centrum pre ľudské práva Niš.
Tento projekt sa uskutočnil v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky - Slovak Aid a s využitím prostriedkov Bratislava - Belgrade Fund (fond administrovaný NPOA).


EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT TRAINING (2005-2007)
Od novembra 2005 do októbra 2007 bolo CVNO partnerom medzinárodného projektu koordinovaného spoločnosťou TIMAN. Cieľom tohto projektu bolo priniesť nový, komplexný pohľad na projektový manažment v kontexte projektov financovaných z fondov EÚ. Výsledkom medzinárodného projektu bolo vytvorenie rozsiahleho tréningu pre manažérov, ktorý je zameraný na zlepšenie ich vedomostí a schopností v oblasti tvorby a riadenia projektov financovaných z prostriedkov EÚ.
Tento projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Leonardo da Vinci a podieľalo sa na ňom 7 krajín Európskej únie. (2006-2007)


COMMUNICATION IN INTERNATIONAL PROJECTS (2004-2006)
V rokoch 2004-2006 CVNO koordinovalo projekt zameraný na špecializované jazykové vzdelávanie manažérov medzinárodných projektov EÚ. V snahe vytvoriť špecifický vzdelávací kurz na štúdium angličtiny a nemčiny pre potreby projektových manažérov európskych projektov CVNO viedlo partnerské inštitúcie zo siedmych európskych krajín - Belgicko, Dánsko, Island, Nemecko, Poľsko a Veľká Británia. V súčasnosti tento kurz CVNO pravidelne ponúka a realizuje.


IMPROVEMENT OF INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT COMPETENCES (2004-2005)
V rámci európskeho programu Leonardo da Vinci CVNO nadviazalo v roku 2004 spoluprácu s inštitúciami z Fínska a Litvy, za účelom prípravy spoločných mobilitných projektov. Mobilitný projekt s názvom „Improvement of international project management competences“ bol úspešne schválený, a v rámci neho sa v roku 2005 uskutočnili stáže expertov CVNO v partnerských inštitúciách v hore uvedených krajinách. Tieto stáže boli zamerané na porovnávanie metodológie vzdelávania manažérov európskych projektov, rôznych metodík a postupov využívaných v jednotlivých krajinách. Výstupmi projektu bolo vypracovanie SWOT analýz vzdelávacích potrieb a identifikovanie „best practice“ pre vzdelávanie manažérov projektov financovaných EÚ. Tento projekt bol prvým krokom na ceste k tvorbe komplexných vzdelávacích štandardov, na ktorý CVNO neskôr nadviazalo v projekte KEYLINKS.