História

Dôležité míľniky
1998
Centrum vzdelávania neziskových organizácií vzniklo v septembri 1998. Pri jeho vzniku a formovaní mu výraznou mierou napomáhali Slovenská akademická informačná agentúra – Servisné centrum pre tretí sektor (SAIA – SCTS) a Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB).
Prvým projektom CVNO bolo dvojsemestrálne štúdium (neskôr trojsemestrálne štúdium) „Ekonomika a manažment neziskových organizácií“, ktoré CVNO pripravilo a realizovalo v úzkej spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Filozofickou fakultou Karlovej univerzity v Prahe. Išlo o jedinečný vzdelávací projekt, ktorý poskytol manažérom neziskových organizácií na Slovensku kvalitatívne novú formu vzdelávania. Vzdelávací projekt prebiehal po dobu 5 rokov a pripravil viac ako 130 absolventov. Posledný šiesty rok projektu bol venovaný príprave študijných textov pre bakalárske a inžinierske štúdium, ktoré dnes pokračuje na pôde EF UMB.
Personálne stáli pri zrode CVNO Danica Hullová a Helena Chmelíková.

1999
CVNO má jedného z prvých medzinárodne certifikovaných lektorov na Slovensku v oblasti metodiky tvorby projektov pre EÚ – Riadenie projektového cyklu.

2000
V roku 2000 sa vďaka projektu „Vzdelávanie miestnych samospráv so zameraním na neziskový sektor“, financovaného NPOA, rozšírila cieľová skupina CVNO o zástupcov samospráv. Prostredníctvom tohto projektu sa začala i dlhoročná spolupráca s celou sieťou Regionálnych vzdelávacích centier (RVC), ktoré sa špecializujú na vzdelávanie samospráv.

2002
V roku 2002 CVNO vstúpilo do prvého medzinárodného projektu „Cezhraničné siete vo vzdelávaní dospelých v Európe“ s partnermi z Maďarska, Rakúska a Švédska. Od toho obdobia CVNO nadviazalo spoluprácu so zahraničnými partnermi takmer v celej Európe. Počet našich medzinárodných projektov s krajinami EÚ dosiahol v roku 2009 dvojciferné číslo.
Do tímu CVNO sa zapojil Tomáš Findra.

2003
CVNO začalo s prvými tréningami zameranými na prípravu projektov podľa oficiálnej metodiky EÚ – Riadenie projektového cyklu.
V tomto roku CVNO takisto získalo prvé akreditácie pre svoje vzdelávacie programy (akreditácia Ministerstva školstva SR).

2004
Začali sme spolupracovať s partnerskou organizáciou ECAS v Bruseli, kde naši kľúčoví lektori absolvovali odborné stáže.
Tento rok predstavoval pre našu organizáciu novú etapu jej vývoja. V spolupráci so Správnou radou, pod vedením PDCS zo Slovenska a MDF z Holandska, sme spracovali Strategický plán rozvoja a akčný plán rozšírenia a skvalitnenia našich tréningových a konzultačných služieb. Tento projekt financovala Nadácia otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation - OSF).
Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa CVNO zapojilo do prvej výzvy vyhlásenej Európskym sociálnym fondom (ESF) na Slovensku. Vďaka získaným finančným prostriedkom sme začali realizovať rozsiahly vzdelávací projekt „Projekty pre regióny“.
CVNO sa takisto podieľalo na prvých rekvalifikačných kurzoch pre nezamestnaných v spolupráci s partnermi z podnikateľského sektora (TMC Consulting a IVAKS). Urobili sme prvé kroky pri vzdelávaní, príprave a odbornom vedení Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mestá a obce na juhu Slovenska.
Tím CVNO sa rozrástol o ďalšieho kolegu, Miroslava Hullu.

2005
CVNO preložilo a vydalo prvú učebnicu metodiky tvorby projektov „Príprava projektov s použitím metodiky logického rámca“.

2006
CVNO začalo tvoriť a implementovať projekty rozvojovej pomoci. Prvý projekt s názvom „Projektová škola EÚ pre Srbsko“ sme zrealizovali v meste Niš v Srbsku. Tento projekt nám otvoril priestor pre ďalšiu spoluprácu s neziskovými organizáciami a vzdelávacími inštitúciami v tejto krajine.

2007
CVNO rozširuje svoju ponuku vzdelávacích aktivít v oblasti projektového riadenia o e-learningovú formu štúdia. V spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti (OSF) sme pripravili pilotný trojsemestrálny kurz „Projektová škola EÚ“ a dištančné vzdelávanie naďalej neustále rozvíjame .

2009
CVNO realizuje svoj prvý projekt s partnermi z Ukrajiny.

2010
CVNO realizuje vzdelávacie aktivity a kurzy, pokračuje v realizácii ďalších troch projektov zo štrukturálnych fondov na Slovensku, pokračuje v realizácií rozvojových projektov a vzdelávacích aktivít na Balkáne a zapája sa do ďalších medzinárodných európskych partnerstiev a sietí.

2011
Po dlhej dobe malo CVNO vďaka projektu financovaného z ESF „Vzdelávanie pre rozvoj“, priestor na budovanie vlastných kapacít, vzdelávanie, prieskumy, analýzy a stratégie na najbližšie obdobie.  Tím CVNO sa výrazne rozšíril a omladil.  CVNO má nové logo.

2013
CVNO rozbehlo projekt švajčiarsko-slovenskej spolupráce "Budovanie kapacít MVO - nové prístupy", na základe ktorého inovovalo svoje kurzy a vyškolilo viac ako 110 zástupcov MVO v témach ako financie v MVO, fundraising, základy tvorby projektov, písanie EU projektov a rozvoj špecifických organizačných zručností MVO

2014
CVNO sa stalo súčasťou projektu "IT metodika pre podporu, hodnotenie a overovanie kompetencií orientované na vzdelávanie a školenie"

2015
CVNO spúšťa svoju novú stránku spoločne s platformou MVO


Bývalí členovia Správnej rady CVNO
MUDr. Juraj Mesík, Nadácia Ekopolis (1998 - 2002)
PHDr. Hana Šilhánová, Nadace ROS (1998 - 2000)

Kolegovia, s ktorými sme spolupracovali:
Danka Švantnerová (2000 - 2006)

Knihy