Domáce zrealizované projekty

 

   

VZDELÁVANIE PRE ROZVOJ (2010-2012)
Celkovým cieľ projektu bola „Zvýšená profesionalizácia a udržateľnosť CVNO a jeho ľudských zdrojov, za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti poskytovaných služieb“. Projekt mal 2 špecifické ciele: Podpora rozvoja ľudských zdrojov CVNO a Vypracovanie analýz a stratégií zameraných na zlepšenie kvality a efektívnosti poskytovaných služieb. Aktivitami projektu boli vzdelávanie a analýzy a stratégie. Vzdelávacie témy: Efektívny marketing, Analýzy a HRM, Monitoring a hodnotenie využívania pomoci z verejných zdrojov SR a EÚ; Riadenie projektov; Riadenie, stratégia, firemná kultúra; Finančný manažment a analýzy; Komunikačné zručnosti; Zriadenie školiacej miestnosti; MS Projekt; MS Office; Anglický jazyk. Cieľovou skupinou projektu boli pracovníci, lektori a správna rada CVNO. Projekt prebiehal od augusta 2010 do apríla 2012. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Viac informácií a výstupov tu.
              

                         

NÁVRAT NA TRH PRÁCE (2010-2011)
Cieľom projektu bolo zvýšenie možností prístupu na trh práce pre nezamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu práce.
Špecifické ciele projektu boli „Rozšírená ponuka vzdelávania pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ a „Zlepšená ponuka odbornej praxe a poradenstva pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“.
Projekt mal jednu rámcovú aktivitu „Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby z marginalizovaných rómskych komunít“. Podaktivity projektu boli „Vzdelávanie a virtuálny inkubátor“ zamerané na témy Motivačný tréning, IKT – Základy práce s PC, Poradenstvo - vstup na trh práce, Komunikačný tréning a „Odborná prax“.
Cieľové skupiny: Skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené - občania nad 45 rokov a občania ktorí boli prepustení z organizačných dôvodov a pracovali u jedného zamestnávateľa 5 rokov a viac a sú v evidencii špecializovanej štátnej správy (úrady práce) v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji . Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu, Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

                                                     

MAMIČKY PO MATERSKEJ (2010-2011)
Cieľom projektu bola zvýšená dostupnosť vzdelávania a poradenstva zameraného na podporu zosúladenia rodinného a pracovného prostredia. Špecifické ciele projektu boli „Zlepšená dostupnosť poradenských a informačných služieb, tútorstvo (prostredníctvom femkubátora)“ a „Zvýšená ponuka vzdelávania a prípravy pre trh práce osôb s rodinnými povinnosťami“. Projekt mal jednu rámcovú aktivitu „Podpora uľahčenia vstupu na trh práce pre osoby s rodinnými povinnosťami“.
Podaktivity projektu boli„Vzdelávanie“, zamerané na témy ECDL - Štart, Kurz anglického jazyka, Príprava na trh práce, Komunikačné a prezentačné zručnosti, a „Virtuálny femkubátor“. Cieľové skupiny: Osoby s rodinnými povinnosťami - ženy s rodinnými povinnosťami, ženy po materskej dovolenke, ženy starajúce sa o staršie závislé osoby, ktoré sú v evidencii špecializovanej štátnej správy (úrady práce) v Banskobystrickom kraji. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

NA CESTE K EURÓPSKYM PROJEKTOM (2009)
Cieľom projektu bolo zlepšiť pripravenosť mimovládnych neziskových organizácií (MVO) na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ a zvýšiť informovanosť zástupcov Sociálnej implementačnej agentúry (SIA) o možnostiach a potrebách MVO na Slovensku. Projekt má 2 hlavné aktivity. Prvou aktivitu je vzdelávanie a poradenstvo pre MVO v oblasti projektového riadenia, s dôrazom na e-learning. Druhou aktivitou sú stretnutia zástupcov MVO a SIA k pripravovanej výzve zameranej na posilnenie inštitucionálnej kapacity neziskových organizácií na Slovensku.
Výstupmi projektu bude 8 nových e-learningových kurzov doplnených videotrénigami, virtuálna projektová poradňa a „na mieru šitá“ výzva vyhlásená SIA. Projekt prebieha od januára do augusta 2009. Je spolufinancovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation).

                                         

PROJEKTOVÁ ŠKOLA EURÓPSKEJ ÚNIE – e-learning (2006-2007)
Centrum vzdelávania neziskových organizácií v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) pripravili 3-semestrálne dištančné štúdium „Projektová škola Európskej únie“. Koncom roka 2006 sme ukončili prípravu pilotnej verzie tohto kurzu a v roku 2007 začali prebiehať testovacie kurzy. V súčasnosti majú naši klienti k dispozícii akreditované e-learningové štúdium v trojsemestrálnej verzii ako aj vo forme kratších modulov.

 

PROJEKTY PRE REGIÓNY (2005-2006)
CVNO úspešne zrealizovalo projekt v rámci štrukturálnych fondov, Sektorový operačný program Ľudské zdroje (SOP ĽZ 2004/3.2/01/053). Cieľom tohto projektu bolo zvýšenie využívania štrukturálnych fondov EÚ v zaostalých regiónoch, a to posilnením inštitucionálnej kapacity, zručností a partnerstiev v regiónoch a prípravou kvalitných projektov pre čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Od januára 2005 do februára 2006 sa na vzdelávacích aktivitách CVNO zúčastnilo približne 350 manažérov zo samospráv z piatich VÚC. V rámci konzultačných služieb experti CVNO pripravili spolu s účastníkmi 45 projektov pre štrukturálne fondy EÚ.BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM „EKONOMIKA A MANAŽMENT MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ (2004)
V nadväznosti na úspech vzdelávacieho programu „Ekonomika a manažment mimovládnych organizácií“ začalo CVNO v roku 2004 pripravovať študijné materiály potrebné pre transformáciu tohto programu do formy bakalárskeho štúdia, ktoré organizácia plánovala poskytovať samostatne. V dôsledku nepriaznivých legislatívnych zmien v oblasti vzdelávania však bolo CVNO nútené od tohto pôvodného zámeru upustiť. Všetky vypracované podklady, sylaby a učebné materiály preto CVNO odovzdalo Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ktorou potom spolupracovalo na ich začlenení do študijných programov tejto inštitúcie /denné aj externé štúdium/. V súčasnosti na ich základe poskytuje Ekonomická fakulta UMB špecializované bakalárske, magisterské a inžinierske študijné programy.
Tento projekt bol financovaný Vzdelávacou nadáciou Jána Husa.


VZDELÁVANIE MIESTNYCH SAMOSPRÁV SO ZAMERANÍM NA NEZISKOVÝ SEKTOR (2000-2001)
V rokoch 2000 - 2001 CVNO zrealizovalo cyklus intenzívnych prednáškových blokov, ktoré umožnili pracovníkom samospráv získať základné vedomosti a zručnosti zamerané na efektívne formy spolupráce s miestnym neziskovým sektorom, tvorbu projektov, ale aj finančný manažment a marketing MVO. Na našich vzdelávacích aktivitách sa zúčastnilo 75 vedúcich pracovníkov samospráv zo všetkých krajov. Projekt bol realizovaný v úzkej spolupráci s Regionálnymi vzdelávacími centrami (RVC) z celého Slovenska.


EKONOMIKA A MANAŽMENT MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ (1998-2003)
Počas piatich za sebou nasledujúcich rokov CVNO poskytovalo neziskovým organizáciám komplexné vzdelávanie v jedinečnej forme. Išlo o trojsemestrálne dištančné štúdium pre stredný a vrcholový manažment MVO, ktoré sa skladalo zo štyroch študijných blokov pokrývajúcich všetky základné oblasti úspešného riadenia neziskovej organizácie. Štúdium bolo zamerané na ekonomické aspekty riadenia organizácie., ladné Myšlienka vzniku tohto projektu vychádzala zo skutočnosti, že dovtedajšie vzdelávacie aktivity nemali žiadnu širšiu koncepciu a prebiehali len nepravidelne, formou príležitostných kurzov. Ukázalo sa, že pri takomto vzdelávaní nebola vždy zaručená kvalita prednášajúcich, výukových materiálov ani metodológie. Vzdelávací program CVNO bol preto unikátny a tešil sa popularite v profesionálnych kruhoch. Na základe tohto úspechu sa experti CVNO v roku 2004 rozhodli realizovať predmetné vzdelávanie vo forme bakalárskeho štúdia. základné oblasti nutné pre úspešné riadenie neziskovej organizácie. Trojsemestrálne štúdium pre manažérov MVO bolo zamerané na ekonomické aspekty riadenia organizácie.