Akreditácia vzdelávacieho programu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odbor celoživotného vzdelávania ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe splnenia podmienok akreditácie vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podľa § 10 uvedeného zákona rozhodlo o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

Príprava a implementácia projektov financovaných z fondov EÚ

Modul - Programovanie 2014-2020 - 10 hod.

Modul - Metodika tvorby projektov - 24 hod.

Modul - Plánovanie projektu podľa prístupu logického rámca - 16 hod.

Modul - Monitoring a hodnotenie projektov a programov - 16 hod.

Modul - Implementácia projektov - 16 hod.

Modul - Plánovanie finančných zdrojov - 24 hod.

Modul - Manažment finančných zdrojov - 16 hod.

Modul - Finančná analýza projektov - 16 hod.

Modul - Fundraising. získavanie finančných zdrojov - 16 hod.

Modul - Príprava projektov pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) - 80 hod.

Modul - Príprava a implementácia medzinárodných projektov EÚ - 24 hod.

Modul - Základy verejného obstarávania - 10 hod.