Ako vzdelávať 50+

logo OPLZLOGO FRRlogo MVVAS 

  

Dopytovo-orientovaný projekt 

Ako vzdelávať 50+

 

Doba realizácie projektu je od 1. júna 2018 do 31. augusta 2019

Žiadateľ: Centrum vzdelávania neziskových organizácií

Sídlo žiadateľa:  Žltý piesok 12, 974 01 Banská Bystrica

Kód projektu /ITMS 2014+/:312011D358 / NFP312010D358

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

 

Cieľ projektu je zvýšená kvalita a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie trénerov, lektorov a manažérov vzdelávania 50+.

 

Projekt má 2 špecifické ciele:

1. Vytvorenie podmienok pre efektívnejšie vzdelávanie 50+

2. Zavedenie merania kompetencií lektorov v oblasti vzdelávania 50+

 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 2 hlavných aktivít:

 

Hlavná aktivita1: Príprava a realizácia tréningu trénerov a pracovníkov vo vzdelávaní dospelých

 

Aktivita 1 má podaktivity:

1. Tvorba vzdelávacieho programu Ako efektívne vzdelávať 50+

2. Intenzívny Trénig trénerov (T4T) pre lektorov / školiteľov pracujúcich s cieľovou skupinou 50+

3. Vzdelávanie lektorov a manažérov pracujúcich vo vzdelávaní dospelých Ako robiť „strieborné“ vzdelávanie

 

Hlavná aktivita 2: Pilotné testovanie hodnotenia kompetencií lektorov a trénerov pracujúcich s účastníkmi 50+

 

Plánované výstupy projektu:

 

Vzdelávací projekt Ako efektívne vzdelávať 50+, pripravený pre akreditáciu MŠ SR,

Manuál pre tréning trénerov,

Manuál pre účastníkov školení,

Intenzívny Tréning trénerov (T4T) pre lektorov / školiteľov pracujúcich s cieľovou skupinou 50+,

Vzdelávanie lektorov a manažérov pracujúcich vo vzdelávaní dospelých Ako robiť „strieborné“ vzdelávanie,

 

Návrh kompetenčného rámca (5 až 10 kľúčových kompetencií) a spôsobu hodnotenia lektorov a trénerov týkajúcich sa práce s účastníkmi nad 50 rokov.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

www.esf.gov.skwww.minedu.sk